• +982122065360
  • INFO@PARSTAX.IR
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مالیات عملکرد مشاغل سالانه


  1. آیین نامه های تحریر دفاتر
  2. فرم طرح سوال / درخواست خدمات 
  3. مدارک مورد نیاز

 

آیین نامه تحریر دفاتر رسمی

كلیات ماده ۱ – مقررات این آیین‌نامه شامل مودیانی است كه در موعد مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶مجلس شورای‌اسلامی ترازنامه و حساب سود و زیان خود را با رعایت مقررات مربوط تسلیم می‌نمایند. تبصره ۱ : درصورتیكه مودیان مالیاتی برحسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده ننمایند دفاتر ابزاری برای تشخیص درآمد مشمول مالیات سال مربوط فاقد اعتبار بوده و به نفع آنها قابل استناد نخواهد بود.

تبصره ۲ : مودیان درانتخاب یكی روشهای متداول حسابداری آزادهستند ولی باید در سالهای بعد نیز همان روش را اعمال نمایند و در صورتیكه به جهات مشخصی تغییر روش داده باشند مكلفند اثرات حاصل از تغییر روش بر حساب سود و زیان را ضمن اظهارنامه و سایر صورتهای مالی تسلیمی به حوزه مالیاتی ذیربط مشخص نمایند .

فصل اول ـ مشخصات دفاتر قانونی ماده ۲ ـ دفاتر قانونی مشمول این آیین‌نامه عبارتست از كلیه دفاتر روزنامه و كل اعم از مشترك یا جدا از یكدیگر و دفتر مشاغل(دفتر درآمد و هزینه)كه قبل از ثبت هر گونه عملیات حسابداری در آنها دفاتر روزنامه و كل مطابق مقررات مواد ۱۱و۱۲ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ازطرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات اموراقتصادی و دارایی ذیربط امضا و پلمپ گردیده و به فارسی تحریر شده باشند.

تبصره ۱ ـ اشتباه در شماره‌گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پلمپ دفاتر در مراجع مذكور موجب بی‌اعتباری دفاتر نخواهد بود.

تبصره ۲ ـ ادارات امور اقتصادی و دارایی موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمپ شده از ناحیه خود را به حوزه‌های مالیاتی خود را به حوزه‌های مربوط ارسال نمایند همچنین مودیان موظفند در اظهارنامه مالیاتی خود تعداد و نوع دفاتریكه برای سال مالیاتی مورد رسیدگی پلمپ كرده‌اند و نیز كلیه دفاتر نانویس موجود ثبت و پلمپ شده سالهای قبل را ذكر نمایند و ممیزین مالیاتی مكلفند پس از اطمینان از اینكه دفاتر قانونی مودی منحصر به دفاتر ابرازی است اقدام به رسیدگی نمایند.

ماده ۳ ـ دفتر روزنامه دفتری است كه اشخاص حقوقی یا حقیقی كلیه عملیات مالی و پولی خود را اعم از خرید و فروش و دیون و مطالبات وظهرنویسی و هرگونه فعالیتی كه ایجاد دین یا طلب كند و نیز عملیات محاسباتی را به تاریخ وقوع و سایر عملیات را كه طبق اصول حسابداری و عرف متداول دفترداری در پایان دوره مالی برای تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه لازم است بلا استثنا به ترتیب درآن ثبت كنند. تبصره ۳ ـ نگاهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت كلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر طبقه یا طبقاتی از آنها امكان‌پذیر است از قبیل دفتر روزنامه صندوق دفترروزنامه بانك و دفاتر روزنامه غیرنقدی مانند خرید و فروش نسیه و اقساطی و یا دفتر روزنامه و یا چند مورد ازحسابها .

ماده ۴ ـ دفتر كل دفتری است كه كلیه عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا كدگذاری حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت می‌شوند.به ترتیبی كه نتیجتا تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امكان‌پذیر باشد.

ماده ۵ ـ دفتر مشترك روزنامه و كل دفتری است كه برای حسابهای مورد نیاز موسسه برطبق اصول متداول دفترداری متضمن ستونهای سرفصل حساب باشد.بطوریكه با ثبت و نگهداری دفتر مذكور بتوان نتایج تمام عملیات را از آن استخراج و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه كرد.

ماده ۶ ـ دفترمشاغل ( دفتر درآمد و هزینه ) دفتری است كه لااقل متضمن ستونهایی برای درج تاریخ شرح موضوع درآمد هزینه و داراییهای قابل استهلاك باشد و اقلام مذكور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد بطوریكه درپایان سال تعیین جمع درآمد و هزینه شغلی مودی و نتیجتا تنظیم حساب سود و زیان از آن امكان‌پذیر باشد. فصل دوم ـ سایر دفاتر و مدارك حساب

ماده ۷ ـ دفتر معین دفتری است كه برای تفكیك و مجزا ساختن هر یك از حسابهای دفتر كل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممكن است نگاهداری شود. كارتهای حساب در حكم دفاتر معین است.

ماده ۸ ـ كارتها یا اوراق چاپ شده كه با دست تكمیل می‌شوند سیستم كارتی و اوراق چاپ شده كه توسط ماشینهای حسابگر مكانیكی یا الكترونیكی تهیه می‌شوند بر حسب مورد سیستمهای مكانیكی یا الكترونیكی نامیده می‌شوند .

ماده ۹ ـ برگه یا مدرك حساب یا سند حسابداری عبارت از نوشته‌ای است كه در آن یك یا چند مورد از عملیات مالی و پولی و محاسباتی انجام شده به حسابهایی كه برحسب مورد بدهكار یا بستانكار گردیده تجزیه می‌شوند و چنین مدركی پس از امضاء مرجع ذیصلاح و صدور آن قابل ثبت در دفاتر معین و روزنامه و كل است. فصل سوم ـ نحوه تحریر و نگاهداری دفاتر قانونی

ماده۱۰ـ مودیانی كه دفتر روزنامه و كل نگاهداری می‌كنند باید كلیه عملیات مالی و پولی و محاسباتی و مودیان مجاز به نگهداری دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه ) باید هر گونه درآمد و هزینه و خرید و فروش داراییهای قابل استهلاك خود را طبق مقررات این آیین‌نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت كنند ولو اینكه برای نگهداری حساب از ماشینهای مكانیكی یا الكترونیكی و كارتهای حساب استفاده شود.

ماده ۱۱ـ مودیان مجاز به نگهداری دفتر مشاغل می‌توانند تمام یا قسمتی از درآمدهای روزانه را تحت یك شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند مشروط بر اینكه در ستون شرح دفتر نوع و تعداد آنها را قید و اگر درآمدی متكی بر اسناد و مدارك باشد مشخصات آن را نیز در ستون مزبور درج نمایند. در صورتیكه اقلام درآمد و هزینه و خرید داراییهای قابل استهلاك متكی به اسناد و مدارك باشند مودیان مذكور بایستی پس از ثبت موارد در دفتر مشاغل اسناد و مدارك مربوط را به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحویكه برای رسیدگی ماموران تشخیص مالیات قابل استفاده باشد نگهداری نمایند.

ماده ۱۲ـ در مواردیكه دفتر روزنامه و كل نگهداری می‌شوند كلیه عملیات مالی و پولی موسسه و در موارد نگاهداری دفتر مشاغل كلیه درآمدها و هزینه‌ها و خرید و فروش داراییهای قابل استهلاك باید در همان روز انجام و بر حسب مورد در دفتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد.

تبصره ۱ـ تاریخ مذكور در مدارك یا فاكتور فروش یا خرید و غیره ملاك قطعی تاخیر تحریر شناخته نمی‌شود و هرگاه انجام و ختم اینگونه اعمال با توجه به سیستم و طرز كار موسسه تابع تشریفات و طى مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود فاصله بین تاریخ فاكتور یا مدارك و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفتر تاخیر ثبت نخواهد شد. ت

بصره ۲ـ تاخیر تحریر عملیات در صورتیكه به منظور سوءاستفاده نباشد در موارد استثنایی تا یك هفته به تشخیص مامورین تشخیص مالیات و بیش از آن به تشخیص هیات سه نفری موضوع بند سوم ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ به قانونی بودن دفتر خللی وارد نخواهد كرد.

تبصره ۳ـ در مواردیكه دفاتر پلمپ شده توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی از دسترس مودی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداكثر ظرف ۳۰ روز دفاتر جدیدی پلمپ و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت كند تاخیر ثبت عملیات در این مدت موجب غیر قانونی شناختن دفاتر نخواهد بود.

تبصره ۴ـ در مورد موسسات جدیدالتاسیس تاخیر ثبت دفاتر برای اولین سال تاسیس تا ۳۰ روز از تاریخ ثبت شخص حقوقی و یا تاریخ شروع به كار سایر اشخاص مجاز خواهد بود.

ماده ۱۳ـ كلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر كل نقل شود .

ماده ۱۴ـ موسساتى كه دارای شعبه هستند مكلفند با توجه به روشهای حسابداری خود خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتیكه دارای دفاتر پلمپ شده باشند لااقل سالی یكبار و در غیر این صورت ماه به ماه در دفاتر مركز موسسه ثبت كنند.

ماده ۱۵ـ پلمپ دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینكه تا تاریخ پلمپ هیچگونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تاخیر پلمپ تا حد مجاز مقرر در تبصره‌های سه و چهار ماده ۱۲ این آیین نامه در مورد دفتر كل موجب غیر قانونى شناخته شدن دفاتر نخواهد بود .

ماده ۱۶ـ اشخاصی كه حسابهای خود را در دفتر مشترك روزنامه و كل نگهداری می‌كنند مكلفند برای ثبت عملیات خود دفتر كل جداگانه نیز نگهداری كنند.

ماده ۱۷ـ مودیان مشمول این آیین‌نامه مكلفند برای هر سال مالیاتی دفتر یا دفاتر جدید ثبت و پلمپ نمایند و در صورت استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده نانویس سال یا سالهای قبل موظفند ظرف ۳۰ روز از تاریخ شروع سال مالیاتی جدید مراتب را با ذكر مشخصات دفاتر مزبور به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. تبصره ـ حكم این ماده در مورد استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده لغایت سال ۱۳۶۷ در صورت عدم مغایرت نوع آنها با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ نیز جاری است .

ماده ۱۸ـ مودیانیكه از سیستمهای مكانیكی یا الكترونیكی استفاده می‌نمایند موظفند حداقل ماهی یكبار خلاصه اسناد داده شده به ماشینهای مكانیكی یا الكترونیكی را در دفتر روزنامه ثبت و حداكثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده ۱۳ این آیین‌نامه به دفتر كل منتقل كنند و علاوه بر این به منظور تسهیل رسیدگى باید آیین‌نامه یا دستورالعملهای كار ماشین و برنامه‌های آنرا در اختیار ماموران رسیدگی قراردهند.

ماده ۱۹ـ اعمال زیر در دفتر نویسی ممنوع است : الف ـ قلم زدن مندرجات دفاتر قانونی و نوشتن بین سطور و حاشیه آنها. ب ـ تراشیدن و پاك كردن مندرجات دفاتر قانونی ج ـ محو یا ناپدید كردن مندرجات دفاتر با رنگ و جوهر و یا هر گونه وسایل شیمیایی و نظایر آنها د ـ جای سفید گذاشتن در هر صفحه بیش از حد معمول در دفاتر قانونی و همچنین سفید ماندن تمام یك یا چند صفحه از دفاتر روزنامه و مشاغل در اثناء عملیات ه ـ بستانكار شدن حسابهای نقدی و بانكی تبصره ـ حكم بند "د" این ماده شامل مواردیكه سفید ماندن تمام صفحه دفتر برای ثبت تراز افتتاحی باشد نخواهد بود و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر ماه بشرطى كه اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود به اعتبار دفتر خللی وارد نمی‌سازد. فصل چهارم ـ موارد رد دفاتر و تعلق جرائم فصل چهارم ـ موارد رد دفاتر و تعلق جرائم

ماده ۲۰ـ تخلف از تكالیف مقرر در این آیین‌نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می‌باشد: الف ـ درصورتیكه دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یك یا چند برگ باشد. ب ـ عدم ثبت یك یا چند فعالیت مالی و پولی در دفاتر به شرط احراز ج ـ تقدم ثبت یك یا چند معامله نسبت به تاریخ وقوع آنها. د ـ ثبت تمام یا قسمتی از یك فعالیت (آرتیكل) بین سطور و ـ تراشیدن و پاك كردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده ز ـ جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه دردفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده به استثنای موارد مذكور در تبصره ماده ۱۹ این آیین‌نامه ح ـ محو كردن مندرجات دفاتر با وسایل شیمیایی ط ـ ناپدید كردن مندرجات دفاتر با رنگ یا جوهر و نظایر آنها به منظور سوء استفاده . ى ـ بستانكار شدن حسابهای بانكی و نقدی مگر اینكه حسابهای بانكی با صورتحساب بانك مطابقت نماید و یا بستانكار شدن حسابهای بانكی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حسابها یا دریافت و پرداخت باشد كه در این صورت موجب رد دفتر نیست .

ك ـ تاخیر تحریر دفتر روزنامه و دفتر مشاغل زاید بر حد مجاز مقرر در تبصره‌های ۲و۳و۴ ماده ۱۲ و تاخیر تحریر دفتر كل زاید برحد مقرر در ماده ۱۳ و تاخیر تحریر زاید بر حد مقرر در ماده ۱۸ این آیین‌نامه . ل ـ عدم ثبت خلاصه عملیات شعب در دفاتر مركز طبق مقررات ماده ۱۴ این آیین‌نامه . م ـ عدم ارائه آیین‌نامه یا دستورالعملهای كار ماشین و برنامه‌های آن در مورد اشخاصیكه از سیستمهای مكانیكی یا الكترونیكی استفاده می‌نمایند. ن ـ اشتباه حاصل در ثبت عملیات موسسه در صورتیكه نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده ۱۰ این آیین‌نامه اقدام نشده باشد. س ـ استفاده از دفاتر نانویس سال یا سالهای قبل در صورتیكه مشخصات آنها در مهلت مقرر در ماده ۱۷ این آیین‌نامه به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام نشده باشد. ع ـ عدم ارائه یك یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده (و لو نانویس ) تبصره ۱ـ در صورتیكه دفاتر ابرازی مودی با توجه به نحوه نگاهداری و تحریر و تنظیم حسابهای آن به نظر ممیز و تائید سر ممیز مالیاتی ذیربط غیر قابل رسیدگی تشخیص و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و مقررات این آیین‌نامه مردود اعلام شود ممیز مالیاتی بایستی مراتب را با ذكر دلایل كافی كتبا به مودی ابلاغ و پرونده امر را برای رسیدگی هیات سه نفری حسابرسان منتخب وزیر امور اقتصادی و دارائی موضوع بند۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای نستقیم ارسال دارد .چنانچه مودی ظرف یكماه از تاریخ ابلاغ به آن هیئت مراجعه و با ادای توضیحات لازم و ارائه دلایل و مدارك كافی و رفع اشكال نماید تشخیص درآمد مشمول مالیات بر اساس رسیدگی به دفاتر و در غیر اینصورت بر اساس رای هیات مزبور به طریق علی‌الراس صورت خواهد گرفت. تبصره ۲ـ هیئتهاى موضوع بند۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مكلفند دلایل غیر قابل رسیدگی یا مردود بودن دفاتر اعلام شده از طرف ماموران تشخیص را با ملاحظه چگونگی تنظیم و نگهداری دفاتر و توضیحات مودی (اعم ازحضوری یا ارسالی به صورت كتبی )و رعایت اطراف و جوانب و با توجه به اوضاع و احوال دفاتر و اسناد و مدارك مربوط و عنایت به اصول كلی و متداول حسابداری و نیزدرجه اهمیت اشكالات مطروحه ازطرف حوزه مالیاتی و واقعیات امر مورد بررسی دقیق قرار داده نظرخود را برابر حكم بند۳ یاد شده اعلام دارد و در صورت قبول دفاتر مواردی را كه طبق ماده ۲۱ این آیین‌نامه سبب تعلق جریمه می‌باشند مشخص نماید. ماده ۲۱ـ موارد مذكور در زیر در صورتیكه دفاتر و اسناد و مدارك مودى مورد قبول ماموران تشخیص حسب مورد قبول ماموران تشخیص یاحسب مورد هیات موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و یا هیاتهای حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد موجب تعلق جریمه می‌باشد. الف ـ قلم زدن مندرجات دفاتر قانونی در هر مورد دویست ریال و حداكثر ده هزار ریال . ب ـ ثبت تمام یا قسمتی از یك فعالیت (آرتیكل) بین سطور یا در حاشیه در هر مورد پنج هزار ریال . ج ـ تراشیدن و پاك كردن مندرجات دفاتر در هرمورد ده هزار ریال . د ـ محو كردن مندرجات دفاتر با وسایل شیمیایی در هر مورد پنجاه هزار ریال ه ـ ناپدید كردن مندرجات دفاتر با رنگ یا جوهر و نظایر آنها در هر مورد بیست هزار ریال و ـ جاى سفید گذاشتن در صفحات دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بیش از حد مجاز مقرر در این آیین‌نامه در هر مورد پنج هزار ریال ز ـ سفید ماندن تمام صفحه در دفاتر روزنامه و مشاغل غیر از موارد مجاز مقرر در این آیین‌نامه به ازای هر صفحه سی هزار ریال ح ـ بستانكار شدن حسابهای نقدی و بانكی غیر از موارد مجاز مقرر در این آیین‌نامه در هر مورد پنج هزار ریال ط ـ تاخیر تحریر دفاتر قانونی بیش از حد مجاز مقرر در این آیین‌نامه برای هر مورد پنج هزار ریال ی ـ اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موسسه در هر مورد دو هزار ریال و حداكثر بیست هزار ریال . ك ـ عدم ارائه دفاتر ثبت و پلمپ شده مربوط به سال مالیاتی مورد رسیدگی به ازاء هر جلد دفتر یكصد هزار ریال ل ـ عدم رعایت مقررات موضوع تبصره ۲ ماده ۱ این آیین‌نامه یكصد هزار ریال تبصره ۱ ـ حداكثر جریمه مقرر در این آیین‌نامه برای یك یا چند مورد بر حسب مقررات تبصره یك ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر خواهد بود. ۱ـ تا ده درصد مالیات متعلق در صورتیكه ده درصد مذكور از یكصد هزار ریال بیشتر باشد. ۲ـ تا یكصد هزار ریال درصورتیكه ده درصد مالیات معادل و یا كمتر از یكصد هزار ریال باشد. ۳ـ تا یكصد هزار ریال درصورت عدم شمول مالیات . تبصره ۲ـ تعلق جرایم مذكور دراین آیین‌نامه كه در اجرای تبصره یك ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مقررشده است مانع وصول جرایم مقرر در سایر مواد قانون مزبور نخواهد بود. تبصره ۳ـ جرائم موضوع این ماده باید به همراه مالیات و در صورت عدم شمول مالیات به طور مجزا در مهلت مقرر برای مطالبه مالیات توسط ماموران تشخیص مربوط مورد مطالبه مالیات توسط ماموران تشخیص مربوط مورد مطالبه قرارگیرد و چنانچه دفاتر بعد مورد قبول هیات حل اختلاف مالیاتی واقع شود هیات مزبور مكلف است موارد تعلق جریمه و میزان آنرا در رای صادره مشخص نماید .


نقشه

اطلاعات تماس

ایمیل : info@parstax.ir
PARSTAX@GMAIL .COM 
آدرس : ستارخان، پایین تر از برق آلستوم، کوچه رحیمی اصل، 100 متر بالاتر از اداره مالیات، نبش بن بست سوم شرقی، پلاک 21، واحد 1
شماره تماس : 44264974-021
                
  

کانون مشاوران ارشد مالیاتی تهران

کانون مشاوران ارشد مالیاتی تهران ،متشکل از بازنشستگان برگزیده سازمان امور مالیاتی کشور بوده،که با خرد جمعی و راه کارهای خلاقانه و منحصر به فرد،در قالب دفاتر نمایندگی و شعب خود در سطح کشور ، آماده ارائه خدمات تخصصی در زمینه تمامی مشکلات وپرونده های مالیاتی،به هموطنان گرامی در تهران و سایر استانهای کشور میباشد.